Algemene voorwaarden


  1. Alle prijzen zijn netto berekend en dienen zonder disconto betaald te worden ten laatste op de vervaldag. Indien de prijs niet volledig en regelmatig betaald is ten laatste op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend van 1% per maand. Bovendien zal, na vergeefse ingebrekestelling, met voorrecht een schadevergoeding opeisbaar zijn, forfaitair bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van 70,-€.

  2. Bij niet-conforme prestaties of facturen dient dit schriftelijk gemeld te worden ten laatste binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan schriftelijke klacht zullen de desbetreffende prestaties en facturen verondersteld worden aanvaard te zijn door de klant.

  3. Bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Tongeren bevoegd.